Hledat

českyčesky | englishenglish

Acta Artis Academica 2012

ACTA ARTIS ACADEMICA 2012

Znalost a praxe ve výtvarném umění

Knowledge and Experience in the Fine Art

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová

Vydala Akademie výtvarných umění v Praze

ISBN 978-80-87108-33-8

455,- Kč bez DPH (DPH 10%), osobní odběr

doručení poštou - cena zvýšena o náklady na doručení

Z technických důvodů nezasíláme publikace do zahraničí na dobírku. Při zaslání publikací do zahraničí je nutné zvolit způsob úhrady s platbou předem na fakturu.

OBJEDNAT

Sborník obsahuje příspěvky ze 4. mezioborové konference ALMA s názvem „Znalost a praxe ve výtvarném umění - cesta od poznání materiálů k technologickému uplatnění“, konané ve dnech 21. – 23. 11. 2012 ve Strahovském klášteře v Praze. Příspěvky jsou otištěny v české, popř. slovenské verzi a v uplném anglickém překladu. Příspěvky zvaných přednášejících jsou otištěny pouze v angličtině.

OBSAH

Ve službě poznání / In the Service of Cognition

D. a J. Hradilovi

Sekce 1 / Session 1
Přenos výtvarných a technologických dovedností v historickém kontextu - malířské dílny, kopie a repliky

Transfer of Art and Technological Skills in Historic Context - Workshops, Copies and Replicas


Carolina Cardell   / invited contribution
Painting Materials and Technical Evolution of Islamic Polychrome Art of the Nasrid Dynasty in Granada, Spain

Anabelle Križnar / invited contribution
Interdisciplinary Approach to Wall Paintings in Slovenia: Between Art History and Material Analysis

Marcin Kozarzewski, Maria Poksińska, Ryszard Źankowski / invited contribution
Gothic Painted Decoration in the Gallery of the Castle in Lidzbark Warmiński - A Bohemian Track in Northern Poland I: Historical Context, Research and Conservation

David Hradil, Janka Hradilová, Silvie Švarcová, Petr Bezdička, Zdeňka Čermáková, Milena Bartlová
Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v Lidzbarku Warmińském - česká stopa v severním Polsku II: materiálové provenienční znaky
Gothic Painted Decorations in Lidzbark Warmiński - A Bohemian Track in Northern Poland II: Materials Signs of Provenance

Jana Želinská, Mária Novotná, Eva Klučková
Štúdia k technologickej výstavbe gotivkých krídlových oltárov z kostola sv. Jakuba v Levoči, Slovensko
Study on Technological Composition of othic Altars from St. James´ Church in Levoča, Slovakia

Janka Hradilová, David Hradil, Igor Fogaš, Marie Zmydlená
Nově objevená románská Madona typu Sedes sapientiae z české soukromé sbírky s prvky západoevropské výtvarné tradice
Newly Found Romanesque Madonna of Sedes Sapientiae Type from a Czech Private Collection woth Element of West European Fine Arts Tradition

Šárka Radostová
Možnosti umělecko-historického znalectví a restaurátorské metody poznání malířského díla na příkladu dvou nově objevených obrazů Františka Karla Palka: originál, replika či falsum?
The Possibilities of Art-Historical Expertise and Restorer methods of Recognising a Painting Using an Example of Two Newly Discovered Pictures by František Karel Palko: Original, Replica or Forgery?

Jan Blažek, Janka Hradilová, Jan Kamenický, Barbara Zitová
Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu I: teoretická východiska a princip metody
Detection of Copies Using Mathematicla Processing of Images I: Theoretical Basis and Methodology

Janka Hradilová, Blanka Valchářová, Michal Velíšek, Jan Blažek
Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu II: Příběh malby na plátně s námětem chlapce hladícího ptáčka
Detection of Copies Using Mathematicla Processing of Images II: Story of a Painting on Canvas of a Boy Petting a Bird

Sekce 2 / Session 2
Znalost a výzkum technologických vlastností výtvarných materiálů

Knowledge and Research Into Technolgical Properties of Arts Materials


Valentine Pintus, Shuya Wei, Manfred Schreiner / invited contribution
Synthetic Materials Used in Modern and Contemporary Art and Their UV Ageing Properties

Renata Tišlová, Alena Hurtová, Lubomír Krbáč, Jiří Akrman, Karol Bayer
Nové možnosti ochrany obrazových laků vůči působení světla - studium účinků UV stabilizátorů
New Possibilities of Picture Varnishes Protection - the Effect of UV Stabilizers

Silvie Švarcová, Petr Bezdička, David Hradil
Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě
Origin, Composition and Stability of Copper Pigments in Wall Paintings

Dana Rohanová, Silvie Švarcová, Tomáš Hájek
Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech
Signs of Degradation on Czech Art Nouveau Mosaic Glasses

Sekce 3 / Session 3
Uplatnění výsledků vědy a výzkumu v restaurátorské / konzervátorské praxi

The Application of R&D Results in the Restoration / Conservation Practice


Monica Galeotti / Invited Contribution
Revealing Reneissance Masterpieces Combining Experience, Traditional and Cutting Edge Technologies in the Process of Bringing Back to Life Three Terracotta Sculptures Madonna Con Bambino

Radomír Surma, Bronislav Koska
Polychromovaná dřevěná socha Madony z Rouchovan: nové metodiky technologického průzkumu a technologický postup vzniku
Polychrome Wooden Replica of Madonna of Rouchovany: New Methodology for Non-destrictive Survey and the Process of Replica´s Manufacture

Veronika Kopecká
Úskalí spojená s restaurováním moderních papírových artefaktů
Difficulties related to Conservation of Modern Paper Artefacts

Petra Janská
Optické porovnání grafických technik
Visual Comparison of Graphic Techniques

Tereza Cikrytová
Průzkum vlastností čínských papírů v rámci restaurování orientální papírové tapety ze státního zámku Valtice
Investigation of Chinese Papers Characteristics as a Part of Oriental Wallpapers Conservation from the State Castle Valtice

Karol Bayer, Dana Macounová, Luboš Machačko
Nanosuspenze hydroxidu vápenatého jako konsolidanty porézních vápenců a vápenných omítek - od laboratorních testů k praktické aplikaci
Calcium Hydroxide Nanosuspensions as Consolidants of Porous Limestone and Lime Plasters - from Laboratory Tests to Practical Application

Krátká sdělení / Short Communications

Pavla Bauerová, Petr Bezdička
Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky
The Effects of Artificial Ageing on Model Colour Layers Containing Neutral Verdigris

Veronika Košařová, David Hradil, Viktor Kanický
Limity spektroskopických metod přo studiu hlinkových pigmentů
Limitations of Spectroscopic Methods in the Study of Earthy Pigments

Milena Reháková, Katarína Vizárová, András Peller, Růžena Škuciová
Štúdium stability tradičných a moderných tmelov 
Study of Traditional and Modern Fillings´ Stability

Tereza Tribulová, Jan Sehnal
Výuka tvorba replik vybraných fólií Vyšehradského kodexu na SPŠG v Praze
Tuition of Replica Creation of Selected Codex Vyssegradensis Folia on Secondary Technical School of Graphics in PragueOBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ