Hledat

českyčesky | englishenglish

Předběžný program

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE ALMA 2012

Středa 21.11. 2012

REGISTRACE

7:45 – 8:45

ZAHÁJENÍ

8:45 – 9:00          Zahájení (D. Hradil, Jiří T. Kotalík)

SEKCE 1             Přenos výtvarných a technologických dovedností v historickém kontextu – malířské dílny, kopie a repliky

9:00 – 10:00        Kozarzewski M., Poksińska M., Żankowski R. (zvaná přednáška): Gothic murals in the Gallery of the Castle in Lidzbark Warmiński – a Bohemian track in northern Poland, Part I: history, research and restoration  / Gotické nástěnné malby na zámku v Lidzbarku Warmińském – česká stopa v severním Polsku, část I.: historie, výzkum a restaurování

10:00 – 10:30      Hradil D. : Gothic murals in the Gallery of the Castle in Lidzbark Warmiński – a Bohemian track in northern, Part II: materials signatures of provenance / Gotické nástěnné malby na zámku v Lidzbarku Warmińském – česká stopa v severním Polsku, část II.: materiálové znaky původu

Přestávka na kávu (10:30-11:00)

11:00 – 12:00      Križnar A. (zvaná přednáška): Interdisciplinary approach to medieval wall paintings in Slovenia; between art history and material analysis  /  Mezioborový přístup k výzkumu středověkých nástěnných maleb ve Slovinsku; mezi historií umění a materiálovou analýzou

12:00 – 13:00      Cardell C. (zvaná přednáška): Painting materials and technological evolution of Islamic polychrome art of the Nasrid dynasty in Granada, Southern Spain Malířské materiály a technologický vývoj islámského polychromovaného umění v dynastii Nasrovců v Granadě, jižní Španělsko 

Oběd (13:00-14:00)

14:00 – 14:30      Radostová Š.: Možnosti umělecko-historického znalectví a restaurátorské metody poznání malířského díla na příkladu dvou nově objevených obrazů Františka Karla Palka : Originál, replika či falsum?

14:30 – 15:00      Blažek J.:  Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu, část I.: teoretická východiska a princip metody

15:00 – 15:30      Hradilová J.: Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu, část II.: příběh malby na plátně s námětem chlapce hladícího ptáčka

Přestávka na kávu (15:30 – 16:00)

16:00 – 16:30      Želinská J., Novotná M.: Štúdia k technologickej výstavbe gotických krídlových oltárov z Kostola sv. Jakuba v  Levoči

16:30 – 17:00      Hradilová J.: Nově objevená románská Madona typu Sedes sapientiae z české soukromé sbírky s prvky  západoevropské výtvarné tradice

17:00 – 17:30      Pozvánka na prohlídku (historie Strahovského kláštera a jeho pokladů)


Čtvrtek 22.11. 2012

8:15 – 9:00   REGISTRACE

SEKCE 2             Znalost a výzkum technologických vlastností výtvarných materiálů

9:00 – 10:00        Pintus V. (zvaná přednáška):  Synthetic materials used in modern and contemporary art and their UV ageing studies / Syntetické materiály v moderním a současném umění a výzkum jejich stárnutí vlivem UV záření 

10:00 – 10:30      Tišlová R.:  Nové možnosti ochrany obrazových laků vůči působení světla – studium účinku UV stabilizátorů

Přestávka na kávu (10:30-11:00)

11:00 – 11:30       Kopecká V.: Úskalí spojená s restaurováním moderních papírových artefaktů

11:30 – 12:00       Cikrytová T.: Průzkum vlastností čínských papírů v rámci restaurování orientální papírové tapety ze státního zámku Valtice

12:00 – 12:30       Rohanová D.: Materiály a procesy degradace mozaikových skel

12:30 – 13:00       Švarcová S.: Měďnaté pigmenty v nástěnné malbě

Oběd (13:00-14:00)

SEKCE 3               Uplatnění výsledků vědy a výzkumu v restaurátorské / konzervátorské praxi

14:00 – 15:00       Galeotti M. (zvaná přednáška):  Revealing Renaissance masterpieces: combining experience, traditional and cutting edge technologies to bring back to life three terracotta Madonna con Bambino / Objevování mistrovských děl renesance: jak zkušenost a použití  tradičních i špičkových technologií přivedly zpět k životu tři terakotové plastiky Madony s dítětem

15:00 – 15:30       Surma R.: Polychromovaná kopie Madony z Rouchovan.Nové metodiky nedestruktivních průzkumů pro realizaci dřevěné řezané polychromované kopie Madony z Rouchovan.Technologický postup vzniku kopie.

Přestávka na kávu + PANELOVÁ DISKUSE (15:30-16:15)

16:15 – 16:45      Janská P.:  Optické porovnání grafických technik

16:45 – 17:15      Bayer K.:  Nanosuspenze hydroxidu vápenatého jako konsolidanty porézních vápenců a vápenných omítek – od laboratorních testů k praktické aplikaci

UKONČENÍ KONFERENCE  (17:15 – 17:30)


 Pátek 23. 11. 2012

VOLNÝ VSTUP DO STRAHOVSKÉ OBRAZÁRNY PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

EXKURZE DO SÁLŮ STRAHOVSKÉ KNIHOVNY (pro zájemce)