Hledat

českyčesky | englishenglish

Zvané přednášky

ZVANÉ PŘÍSPĚVKY - 4. MEZIOBOROVÁ KONFERENCE ALMA 2012
„Znalost a praxe ve výtvarném umění - cesta od poznání materiálů
k technologickému uplatnění

 21. – 23. 11. 2012; Strahovský klášter v Praze

Marcin Kozarzewski (Akademie výtvarných umění v Krakově, Monument Service, Polsko)
Medieval Painted Castle in Lidzbark Warmiński – the Bohemian track in Northern Poland
Středověký malovaný hrad v Lidzbarku Warminském – česká stopa v severním Polsku

Marcin Kozarzewski je uznávaným restaurátorem s více než pětadvacetiletou praxí. Vystudoval restaurátorství malířských děl a polychromie na Fakultě výtvarných umění Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Absolvoval stáže na  Vyšším institutu umění v Sofii a v Opificio delle Pietre Dure ve Florencii. Působil jako odborný asistent se specializací na nástěnné malby na univerzitě v Toruni. Od r. 1996 je lektorem na Katedře restaurování závěsných obrazů a polychromie na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Jako restaurátor pracoval mj. v Maďarsku a Egyptě. V letech 1997 – 2004 byl poradcem polského ministra kultury. V letech 2002-2005 se podílel na evropském výzkumném programu „Friendly Heating: both comfortable for people and compatible with conservation of art works preserved in churches“. V r. 2004 založil vlastní restaurátorskou firmu Monument Service. Má na svém kontě přes tucet publikací a účast na několika desítkách konferencích a výstavách. Za svou vynikající práci obdržel záslužný kříž Maďarské republiky.

 

Carolina Cardell (Univerzita Granada, Španělsko)
Painting Materials and Technological Evolution of Islamic Polychrome Art of the Nasrid Dynasty in Granada, Southern Spain
Výtvarné materiály a technologický vývoj islámského polychromovaného umění v dynastii Nasrovců v Granadě, jižní Španělsko

Caroline Cardell vystudovala geologii a restaurování na univerzitě v Granadě, kde v současnosti působí jako profesorka na Katedře mineralogie a petrologie. V oblasti kulturního dědictví se zaměřuje zejména na studium historických stavebních, výtvarných a archeologických materiálů a jejich interakcí s okolním prostředím s využitím nejnovějších analytických technik a postupů. V minulosti působila na univerzitách v Belgii, Francii, Řecku a Španělsku. Podílela se na řešení 15 výzkumných projektů, v současnosti vede dva zaměřené na analýzu malířských materiálů vybraných andaluských památek, jako je např. Alhambra v Granadě. Od r. 2008 se podílí na výzkumu arhceologických památek u Asuánu v Egyptě. Je autorkou či spoluautorkou 35 publikací zařazených do Journal Citation Report, 80 konferenčních příspěvků a dvou knih. Působí jako editorka časopisu Open Spectroscopy Journal a je dlouholetou členkou expertní sítě pro kulturní a přírodní dědictví Španělska.

 

Anabelle Križnar (Lublaňská univerzita, Slovinsko)
Interdisciplinary Approach to Medieval Wall Paintings in Slovenia; between Art History and Material Analysis
Mezioborový přístup k výzkumu středověkých nástěnných maleb ve Slovinsku; mezi historií umění a materiálovou analýzou

 Anabelle Križnar studovala dějiny umění a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani. Na stejné univerzitě absolvovala postgraduální stadium v oboru dějiny umění. Ve své doktorské práci se zaměřovala na materiály a techniky středověkých nástěnných maleb, přičemž se jako první historik umění ve Slovinsku zabývala analýzou pigmentů, podložek a pojiv. Jako vědecký pracovník s lublaňskou univerzitou stále spolupracuje, věnuje se hlavně gotickým nástěnným malbám. Absolvovala několik kurzů malířské techniky a materiálové analýzy a také pracovala v několika významných výzkumných centrech (Kunsthistorisches Institut ve Vídni, Opificio delle Pietre Dure ve Florencii, The British Museum v Londýně, SRAL v Maastrichtu), což později využila během přednášení na Primorské univerzitě (Slovinsko). V současnosti pracuje jako výzkumný pracovník na univerzitě v Seville (Centro nacional de Aceleradores, Fakulta fyziky), kde pomocí nedestruktivních metod (UV a infračervená spektroskopie, rentgenová fluorescence) analyzuje deskové malby a polychromie z 15. a 16. století ze sbírek Muzea výtvarného umění v Seville. Zúčastnila se mnoha domácích i mezinárodních konferencí, publikovala dvě knihy o nástěnných malbách, několik knižních kapitol a je autorkou více než čtyřiceti vědeckých článků.

 

Valentina Pintus (Technologická univerzita a Akademie výtvarných umění, Vídeň, Rakousko)Synthetic Materials Used in Modern and Contemporary Art and Their UV Ageing Studies
Syntetické materiály v moderním a současném umění a výzkum jejich stárnutí vlivem UV záření

Valentina Pintus vystudovala obor Věda a technologie pro konzervování a restaurování kulturního dědictví na univerzitách v Cagliari a Bologni. Od r. 2009 studuje v doktorském programu na vídeňské Technologické univerzitě a Akademii výtvarných umění ve Vídni. Na druhé jmenované škole působí také jako odborná asistentka na Ústavu pro přírodní vědy a technologie v umění, který vede Prof. Manfred Schreiner. Zaměřuje se na studium moderních výtvarných materiálů a jejich degradace, což je nový a potřebný obor, kterému se dosud věnuje málo pozornosti. I když je Valentina Pintus stále studentkou doktorského programu, je již autorkou či spoluautorkou 8 vědeckých článků a 17 konferenčních příspěvků.

 

Monica Galeotti (Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, Florencie, Itálie)
Revealing Renaissance Masterpieces: Combining Experience, Traditional and Cutting Edge Technologies to Bring Back to Life Three Terracotta Madonna con Bambino
Objevování mistrovských děl renesance: jak zkušenost a použití  tradičních i špičkových technologií přivedly zpět k životu tři terakotové plastiky Madony s dítětem

Monica Galeotti absolvovala v r. 1996 doktorské studium v oboru chemie na univerzitě ve Florencii. Od roku 2005 pracuje ve Vědecké laboratoři Opificio delle Pietre Dure ve Florencii. Zabývá se zejména průzkumy polychromovaných terakotových objektů a šperků. Podílí se také na monitorování venkovních kamenných artefaktů, a to zejména pomocí neinvazivních technik. Zároveň přednáší v Restaurátorské škole Opificio delle Pietre Dure, jež spadá pod italské Ministerstvo kulturního dědictví. Je spoluautorkou přibližně desítky článků v mezinárodních vědeckých časopisech a konferenčních příspěvků. V r. 2009 editovala spolu s D. Pinnou a R. Mazzeo) knihu Scientific Examination for the Investigation of Paintings: A Handbook for Conservators-restorers; Centro Di. Pracuje rovněž jako koordinátorka programu ARCHLAB v rámci mezinárodní sítě výzkumu kulturního dědictví CHARISMA. Program ARCHLAB spočívá v otevření významných evropských archivů vědeckých a restaurátorských dat a jejich zpřístupnění odborné veřejnosti v rámci výzkumných projektů. Na naší konferenci přednese příspěvek zabývající se komplexním přístupem k restaurování výtvarných děl kombinujícím vědecké metody s tradičními přístupy a dovednostmi.