Hledat

českyčesky | englishenglish

projekt 2004-2006

Materiálové a mikrostrukturní znaky při hodnocení stáří a techniky středoevropské malby

 2004-2006

 Hodnocení závěrečné zprávy poskytovatelem (GAČR)

Viz: http://marmolata.gacr.cas.cz/web/Seznam_php.htm

 Splnění cílů: splněno

 Projekt poskytl řadu výsledků, které jsou původní a významně přispívají k možnosti zpřesnit a rozšířit vypovídací schopnost diagnostiky středověké malby. Impresivně působí některé výsledky, kam mimo publikací řadím i zvanou přednášku v Louvre, spolupráci s Munch museet Oslo, zvaný pobyt u spol. PANalytical, Almela Holandsko. Projekt též profitoval z dobré věcné spolupráce s PF ÚK Praha. Velmi solidní projekt s velmi solidními výsledky.

 

Výňatky ze závěrečné zprávy

 Byla otestována nová mikroanalytická metoda – prášková RTG mikrodifrakce pro praktické použití v materiálovém výzkumu pigmentů a jejich druhotných změn v barevných vrstvách malířských děl. Bylo optimalizováno technické provedení měření (spolupráce s výzkumnou laboratoří výrobce – firmy PANAlytical, Almelo, Holandsko). Testována byla také návaznost mikroskopických metod, RTG mikrodifrakce a spektroskopických metod, zejména FT-IR při nedestruktivní analýze jediného vzorku. Testovány byly fragmenty, jejich příčné řezy (nábrusy) a mikrotomové řezy. Prášková RTG mikrodifrakce byla následně využita k identifikaci anorganických pigmentů a jejich strukturních modifikací a také sekundárních solí v malbě.

 Byl popsán nový postup analýzy proteinových pojiv metodou MALDI-TOF MS (ve spolupráci s Katedrou biochemie VŠCHT). Metoda byla použita k rozlišení jednotlivých typů proteinů v pojivu, jako jsou kasein, vajíčko nebo jeho složky, klihy apod., a to přímo z reálných mikrovzorků a nábrusů příčných řezů strukturovanou malbou s vrstvami různého stáří a techniky. Součástí metodického postupu je i příprava vzorků mikrotomovým řezáním a enzymatickým štěpením. Metodou MALDI-TOF MS byly také poprvé měřeny velmi vzácné vzorky z obrazů Edvarda Mucha (spolupráce s Munch museet v Oslo, Norsko). Přesná identifikace proteinového pojiva by se v budoucnu měla stát významným příspěvkem k přímé autentikaci díla.

 Byl formulován metodický postup mikroanalýzy organických složek v barevné vrstvě (pojiva a barviva). Byly otestovány limity infračervené spektroskopie na modelových i reálných vzorcích (spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK a Polymer institutem v Brně) a návazná analýza metodou MALDI-TOF MS. Byla úspěšně otestována možnost rozlišování syntetických pryskyřic pomocí pyrolýzní chromatografie (PyGCMS) (spolupráce s Polytechnickou univerzitou ve Valencii, Španělsko). Bylo zhodnoceny možnosti využití plynové a kapalinové chromatografie pro identifikaci proteinových pojiv ve vybraných reálných vzorcích (spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK).

 Byly přímo konfrontovány neinvazivní analytické metody pro měření in situ vláknovou optikou (bez odběru vzorků - FT-IR a UV-Vis spektrometrie a XRF) a podrobná materiálová a mikrostrukturní analýza odebraných vzorků (optická mikroskopie, SEM/EDX, RTG-mikrodifrakce, FT-IR mikrospektroskopie). Cílem srovnání v rámci mezinárodní spolupráce (Univerzita Perugia, Národní ústav aplikované optiky ve Florencii, Itálie) bylo technické a materiálové rozlišení obrazů vídeňské školy 19. století a jejich autentikace (spolupráce s Moravskou galerií v Brně). Při analýzách byla v některých obrazech zjištěna přítomnost žlutých směsných oxidů Pb, Sb a Sn, jejichž struktura, příprava, a technologické vlastnosti pak byly experimentálně popsány.

 

 Publikace s výsledky projektu - zahraniční

Hynek R., Kučková Š., Hradilová J., Kodíček M. (2004): Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry as a tool for fast identification of protein binders in color layers of paintings. Rapid Communications In Mass Spectrometry 18 (17), 1896-1900.

Kučková Š., Hradilová J., Kodíček M., Němec I., Grygar T., Bezdička P., Hradil D. (2005): New approach to the organic analysis of paintings: Example of Edvard Munch’s canvases. In.: Proceedings of 8thinternational conference on “ Non-Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage” – ART 2005, held in Lecce, Italy, 15-19 May 2005.ISBN 88-89758-01-5.

Šímová V., Bezdička P., Hradilová J., Hradil D., Grygar T.(2005): X-ray powder microdiffraction – A novel analytical tool to analysis of paintings. Powder diffraction 20 (3), 224- 229.

Kučková Š., Němec I., Hynek R., Hradilová J., Grygar T. (2005): Analysis of organic colouring and binding components in colour layer of art works. Analytical and Bioanalytical Chemistry 382, 275-282.

Přikryl P., Havlíčková L., Pacáková V., Hradilová J., Štulík K., Hofta P.(2006): An evaluation of GC-MS and HPLC-FD methods for analysis of protein binders in paintings. Journal of Separation Science 29, 2653-2663.

Hradil D., GrygarT., HradilováJ., Bezdička P., Grűnwaldová V., Fogaš I., Miliani C.: (2007): Microanalytical identification of Pb-Sb-Sn yellow pigment in historical European paintings and its differentiation from lead tin and Naples yellows. Journal of Cultural Heritage 8/4, 377-386.

 

Publikace s výsledky projektu - domácí

Hradilová J., Hradil D., Bezdička P., Grygar T. (2004): Nové analytické metody a přístupy v analýze barevné vrstvy. Sborník z konference restaurátorů a konzervátorů 14-16.9. 2004, Liberec, 54-57.

Kučková Š., Hradilová J., Grygar T., Bezdička P., Hradil D.(2005): Moderní postupy v mikroanalýze organických pojiv. Sborník z konference restaurátorů a konzervátorů 6.-8.9. 2005, Plzeň, 25-29.

Šímová V., Bezdička P., Hradilová J., Bayerová T. (2006): Prášková rtg mikrodifrakce v analýze umělecké malby. Československý časopis pro fyziku, 56, 61-63.

Fogaš I., Hradil D. (2006): Restaurátorský průzkum. In.: Umění restaurovat umění – katalog k výstavě v Moravské galerii v Brně, MG Brno, str. 101-110.

Grygar T., Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Fogaš I., Machovič V.(2006): Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment? Konference restaurátorů a konzervátorů v Chebu 5.-7.9.2006, str. 85-88.

Hradil D., Fogaš I., Miliani C., Daffara C. (2006): Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století. Technologia Artis 2006 – sborník 1. semináře ALMA, str. 20-28. http://www.techartis.cz/TA_2006/3_Hradil/3_Hradil.htm

Grygar T., Bezdička P., Hradil D. (2006): Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů. Technologia Artis 2006 – sborník 1. semináře ALMA, str. 34-38.  http://www.techartis.cz/TA_2006/5_Grygar/5_Grygar.htm

Pavlíková M., Hradilová J., Helfertová L. (2006): Assumpta z Bílé Hory – netradiční gotická malba na plátně. Technologia Artis 2006 – sborník 1. semináře ALMA, str. 72-82. http://www.techartis.cz/TA_2006/10_Pavlikova/10_Pavlikova.htm

Hradilová J., Beneš M., Zitová B. (2006): Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl. Technologia Artis 2006 – sborník 1. semináře ALMA, str. 64-69. http://www.techartis.cz/TA_2006/8_Hradilova/8_Hradilova.htm