Hledat

českyčesky | englishenglish

Vývoj metodiky

Reálný vzorek odebraný z malířského díla nelze přizpůsobit standardním postupům analytických stanovení, a to z důvodu jeho malé velikosti a značné vnitřní heterogenity, která však nese informaci o technice a proto musí být zachována. U standardního postupu měření je zpravidla známa mez detekce, přesnost a správnost měření, což jsou parametry neznámé při analýze mikrovzorků. Použití moderního přístrojového vybavení není samo o sobě postačující, je třeba, aby byl zároveň pro danou aplikaci vypracován metodický postup, což obvykle není triviální úkol. Navíc nikdy nestačí použití jediné techniky. Například v oblasti mikroanalýzy barevné vrstvy na uměleckých předmětech žádné komplexní řešení dosud neexistuje. Barevná vrstva je směsí pigmentů a jejich pojiv. Anorganické a organické složky malby vyžadují zcela odlišné postupy jejich identifikace.

Testované metody

• Infračervená spektroskopie (IČ)

IČ je tradiční analytická technika, která se v kombinaci s optickým mikroskopem (infračervená mikrospektroskopie) používá k analýze uměleckých předmětů. Při měření vícevrstvých preparátů, což jsou právě vzorky z malířských děl, je třeba připravit jejich příčný řez. K jeho zhotovení je nutné, aby byl fragment nejprve fixován v zalévací pryskyřici a potom v příčném řezu nabroušen. Tento standardní způsob přípravy není pro IČ vhodný neboť v odrazovém režimu měření dochází na hladkém povrchu nábrusu k zrcadlovému odrazu, který měřené spektrum může i znehodnotit. Naše laboratoř proto provádí měření také ze separovaných fragmentů nebo z tenkých (mikrotomových) řezů nábrusu. Tím je problém vlastního měření odstraněn. Další naší prioritou je kvalifikovaný přístup k interpretacím, tedy příprava a analýza modelových vzorků co nejvěrněji imitujících vzorky reálné. Zjistili jsme, že u reálných vzorků může infračervená spektroskopie poskytnout informaci o typu pojiva, nikoliv ho přesně identifikovat. Snažíme se dále vymezovat použitelnost metody, oprostit ji od přehnaných očekávání a udělat z ní spolehlivý nástroj.

• Prášková RTG mikrodifrakce

RTG difrakce je neocenitelný a velmi spolehlivý nástroj k identifikaci minerálních složek barevné vrstvy, tj. anorganických pigmentů i sekundárních fází jako jsou solné krusty nebo korozní produkty. Výborně doplňuje elektronovou mikroskopii a mikroanalýzu (SEM/EDX), ale často je samonosná nebo vidí víc než SEM/EDX. Na rozdíl od Ramanovy spektroskopie pracuje s jednou univerzální a spolehlivou databází krytalových struktur, což usnadňuje vyhodnocování. Hlavním směrem vývoje RTG-difrakční mikroanalýzy v ALMA je práce s velmi malými množstvími práškových materiálů ( < 1 mg) a velmi malými vzorky ( < 1 mm včetně nábrusů a mikrotomových řezů), což je umožněno speciálně vybaveným laboratorním difraktometrem X'Pert PRO s primárním paprskem 0,1 mm. Laboratoř ve vývoji metody pro oblast kulturního dědictví a forenzní vědy spolupracuje s vývojovými laboratořemi firny PANAlytical, Almelo, Holandsko.

• Neinvazívní metody, mobilní RTG-fluorescence

Používání přenosných analytických přístrojů k analýze výtvarných děl bez nutnosti vzorkování je současným trendem mnoha laboratoří. V roce 2005 ALMA koordinovala projekt v rámci programu EU-Artech kterého se účastnila italská mobilní laboratoř MOLAB a Moravská galerie v Brně. Cílem bylo, mimo jiné, právě porovnat výsledky neinvazívních metod se standardními postupy laboratorního průzkumu. Výsledek byl velmi zajímavý. Neinvazívní přenosné analytické metody sice nenahradí materiálový průzkum mikrovzorků a popis stratigrafie barevných vrstev - technické výstavby díla, mohou ale velmi rychle poskytnout objektivní rámcovou informaci o složení barevných vrstev, lokalizovat případné retuše, a to bez nutnosti zásahu do malířského díla. Vhodně tak doplní zobrazovací techniky a pomohou zefektivnit následný odběr vzorků k podrobné analýze. Kvalita analytických dat získaných mobilní technikou je přitom zhruba srovnatelná s mikronalytickými měřeními v laboratoři (např. mobilní RTG-fluorescence se SEM/EDX, mobilní IČ spektroskopie s IČ mikroskopem). V praxi dnes ALMA používá mobilní analyzátor X-MET 3000 TXR firmy Oxford instruments.