Hledat

českyčesky | englishenglish

Program

Workshop pro studenty uměleckých restaurátorských a umělecko-historických oborů na téma:

Přínos materiálové analýzy pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně

Pořádá ALMA – společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie v Řeži, ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně

1. den (30.9.)

10:00-10:15 Zahájení

10:15-11:30 Analytický seminář

Přednáška a diskuse na téma jak správně rozumět slovu analýza v kontextu různých oborů podílejících se na výzkumu a péči o kulturní dědictví a co přesně čekat od materiálové analýzy uměleckých děl

11:30-11:45 Přestávka

11:45-13:00 Seminář techniky malby

Přednáška a diskuse na téma interpretace techniky malby s pomocí výsledků materiálového průzkumu, která zahrne i historický přehled výtvarných technik

13:00-14:15 Oběd

14:15-15:30 Průvodce restaurátorským průzkumem od A do Z

Přednáška na téma průzkumu výtvarných děl v průběhu jejich restaurování a diskuse nad otázkou, co všechno má průzkum zahrnovat a jak má vypadat restaurátorská dokumentace

15:30-15:45 Přestávka

15:45-17:00 Restaurátorský průzkum zobrazovacími a prozařovacími metodami

Přednáška a diskuse na téma interpretace výsledků zobrazovacích metod, aneb jak správně číst obrazové výstupy IR reflektografie, radiografie nebo CT a jak provazovat obrazová a materiálová / analytická data

17:00-17:15 Přestávka

17:15-18:30 Průvodce materiálovým průzkumem s ukázkami

Příklady zkoumání konkrétních výtvarných děl moderními analytickými nástroji a diskuse nad výsledky se zapojením mezioborové spolupráce přírodovědných, uměleckých a umělecko-historických oborů

18:30-18:45 Ukončení 1. dne

2. den (1.10.)

9:00 – 10:15 Limity analýzy organických látek

Přednáška a diskuse na téma pokročilé analýzy organických látek ve výtvarném umění a přehled soudobých metod v analytice, které se uplatňují v oboru kulturního dědictví

10:15-10:30 Přestávka

10:30 – 11:45 Materiálový a umělecko-historický výzkum: hledání provenienčních znaků

Přednáška a diskuse na téma účinného propojení stylové a materiálové analýzy pro účely datování a autentizace výtvarných děl a hledání jejich regionální provenience

11:45-12:15 Úvod k odpoledním praktickým cvičením

12:15-13:30 Oběd

13:30-18:00 Praktická cvičení v pracovních skupinách

Stanoviště 1: Uměleckoprůmyslové muzeum (UPM), Husova 14

Měření a interpretace: praktický tréning práce s analytickými daty

(základní orientace bez nutnosti hlubší odborné přípravy)

Studenti budou provádět měření mobilními neinvazivními přístroji (mobilní FTIR, mobilní XRF) na modelových vzorcích a jednoduchých malbách a poznávat úskalí spojená s interpretací výsledků

Stanoviště 2: Místodržitelský palác, Moravské nám. 1 - stálá expozice

Hledání dobové technologie a autorského rukopisu

Vlastní pokusy studentů opřít svůj úsudek o vlastní měření na místě a existující analytická data na příkladu reálných výtvarných děl

Stanoviště 3: Restaurátorská dílna a depozitář keramiky, UPM, Husova 14

Diskuse nad právě probíhajícími restaurátorskými pracemi, prohlídka ateliéru


 

3. den (2.10.)

Exkurze do Jurkovičovy vily

/ změny programu vyhrazeny /