Hledat

českyčesky | englishenglish

Zasílaní abstraktů

Přihlašování abstraktů
 
Jednacím jazykem konference je angličtina, proto se i abstrakty přihlašovaných příspěvků (pro ústní i posterovou prezentaci) dodávají v anglickém jazyce. Je ale možné přihlásit i příspěvky v českém a slovenském jazyce s tím, že počet příspěvků v těchto národních jazycích bude omezen na jednu konferenční sekci a organizátoři si vyhrazují právo příspěvky v angličtině upřednostnit při přípravě programu.

Abstrakty je třeba dodat v požadovaném formátu, připravené podle vzorů, které jsou ke stažení zde:
 
Abstract template – English

Vzor abstraktu - česky
 

Vlastní abstrakt nesmí překročit 1 stranu formátu A4. Na konci každého abstraktu uveďte, zda je příspěvek určen k ústní nebo posterové prezentaci. Konečné rozhodnutí o zařazení příspěvku mezi přednášky přijme programový výbor. Faktický obsah abstraktu musí být v souladu se zaměřením konference (Téma barvy) a musí spadat alespoň do jednoho z těchto okruhů: (i) příprava barev (původ, provenience a způsoby výroby barev), (ii) chápání barev (skrze vnímání, chemickou analýzu i porozumění vývoje malířské techniky), (iii) změny barev (zahrnujíce všechny aspekty degradací a roli patiny) a nakonec (iv) restaurování barev – od lokálních retuší až k rozsáhlým rekonstrukcím (včetně těch virtuálních). Vzhledem k mezioborovému charakteru konference je rovněž nezbytné, aby nové znalosti či metodické přístupy byly ukazovány na příkladech konkrétních výtvarných děl.
 
Stále je otevřena možnost zaslání abstraktů pro posterovou prezentaci. Abstrakty se zasílají ve formátu MS Word (*.doc nebo *.docx) na e-mailovou adresu konference určenou k zasílání abstraktů – alma2019@alma-lab.cz.

Vyrozumění o přijetí abstraktu do programu konference bude doručeno nejpozději do 5. 8. 2019. Předpokladem pro uvedení příspěvku v programu je dále registrace účasti prezentujícího autora a následné provedení platby vložného, které se musí uskutečnit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí abstraktu.
 
Registrovat účast můžete zde