Acta Artis Academica 2010

ACTA ARTIS ACADEMICA 2010
Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase
The Story of Art – Artwork Changes in Time

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
ISBN 978-80-87108-14-7
409,- Kč bez DPH (DPH 10%)

Sborník obsahuje příspěvky ze 3. mezioborového semináře ALMA s názvem „Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase - The Story of Art – Artwork Changes in Time“, konaném ve dnech 24. – 25. 11. 2010 v Břevnovském klášteře v Praze. Příspěvky jsou otištěny v české verzi a v anglickém překladu. Příspěvky zvaných přednášejících jsou otištěny pouze v angličtině, popř. ve francouzštině s českým překladem.

OBJEDNAT

Obsah
Joseph A.Cannataci: From e-heritage to e-law: some technology-enabled layers in conservation

Valentine Henderiks, Hélène Mund: Apport à la connaissance du Maître de Hoogstraten. Le Triptyque de la Sainte Famille entourée d’anges, Příspěvek k poznání Mistra z Hoogstraten. Triptych se sv. Rodinou obklopenou anděly

Manfred Schreiner: Non-invasive determination of painting materials by x-ray fluorescence analysis (XRF) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) in the reflection mode

Cristina Serendan, Janka Hradilová, David Hradil: The imitation of brocade fabrics in late medieval altarpieces from Transylvania

Igor Fogaš: Význam komparační metody pro určení autorství malířských děl: The Importance of a Comparative Method for the Determination of a Painting’s Authorship

Radana Hamsíková-Podzemná, Dagmar Hamsíková: Restaurování a otázky datace tumby knížete Vratislava z bazilika sv. Jiří na Pražském hradě; český mistr 3. čtvrtiny 14. století, Restoration and Problems of Dating of the Tomb of Prince Vratislav in the St. George’s Basilica at Prague Castle; Bohemian Master of the Third Fourth of the 14thCentury

David Hradil, Janka Hradilová, Petr Bezdička: Nová kritéria pro klasifikaci a rozlišení jílových a železitých pigmentů různého původu, New Criteria for Classification of and Differentiation between Clay and Iron Oxide Pigments of Various Origins

Janka Hradilová, Hana Mislerová: Technika malby portrétů 19. století od Friedricha von Amerlinga, Painting Technique of Portraits Painted in the 19thCentury by Friedrich von Amerling

Štěpánka Chlumská, Dorothea Pechová, Radka Šefců, Anna Třeštíková: Příklady použití fluoritu v malbě a sochařství pozdní gotiky a rané renesance v rámci památkového fondu Čech a Moravy; výsledky dílčího průzkumu vybraných děl, Examples of the Use of Fluorite in Painting and Sculpture of the Late Gothic and Early Renaissance in the Historical Art Funds of Bohemia and Moravia; Results of the Partial;Investigation of Selected Works

Jan Klípa, Adam Pokorný, Jana Sanyová: Triptych se smrtí Panny Marie, zvaný Roudnický oltář; poznámky k technice malby a k uměleckohistorickému kontextu, Triptych with the Death of the Virgin Mary, Known as the Roudnice Altarpiece; Notes on the Painting Technique and the Art-historical Context

Jakub Pečený: Zkušenosti s použitím lékařského rentgenového výpočetního tomografu při zkoumání historických a uměleckých objektů, Experiences with the Application of the Medical X-ray Computer Tomograph in Research of Historical and Artistic Objevte

Michal Rybníček, Tomáš Kolář, Tomáš Kyncl, Josef Kyncl: Možnosti dendrochronologického datování uměleckých předmětů, Dendrochronological Dating of Artefacts

Eva Skarolková-Stuchlíková: Odkryv a restaurování renesanční malířské výzdoby bývalé hodovní síně ve Schwarzenberském paláci v Praze na Hradčanech, Uncovering and Restoration of the Renaissance Painting Ornamentation of the Former Banquet Hall in the Schwarzenberg Palace in Hradčany, Prague

Radomír Surma: Sebastiano del Piombo: čtyři etapy vývoje autorovy malířské kompozice při vzniku obrazu Madona s rouškou

Sebastiano del Piombo: Four Stages of the Development of the Author’s Composition During the Creation of his Painting Madonnaof the Veil

Vladimír Šrein, Blanka Šreinová, Janka Hradilová: Historická těžba fluoritu jako malířského pigmentu ve střední Evropě v 15. - 16. století, Historical Exploitation of Fluorite as a Painting Pigment in Central Europe in the 15th- 16thCenturies

Silvie Švarcová, Petr Bezdička, David Hradil, Ivo Žižak: Určení provenience jílových pigmentů na základě charakterizace krystalové struktury

Jitka Vlčková,Janka Hradilová, Jana Sanyová, Silvie Švarcová: Jak se skládá příběh středověkého výtvarného díla: Příklad Bolestného Krista na konzole s bustou anděla ze Staroměstské radnice v Praze, Piecing Together a Story of the Medieval Work of Art: Man of Sorrows on a Console with an Angel Bust from the Old Town City Hall in Prague

Jan Žemlička, Jan Jakůbek, Martin Kroupa, David Hradil, Janka Hradilová, Hana Mislerová: Energeticky citlivá rentgenová radiografie pro účely nedestruktivního průzkumu historických maleb, Energy Sensitive X-ray Radiography for the Non-destructive Inspection of Historical Paintings

OBJEDNAT