Acta Artis Academica 2012

ACTA ARTIS ACADEMICA 2012
Znalost a praxe ve výtvarném umění
Knowledge and Experience in the Fine Art

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
ISBN 978-80-87108-33-8
455,- Kč bez DPH (DPH 10%)

Sborník obsahuje příspěvky ze 4. mezioborové konference ALMA s názvem „Znalost a praxe ve výtvarném umění - cesta od poznání materiálů k technologickému uplatnění“, konané ve dnech 21. – 23. 11. 2012 ve Strahovském klášteře v Praze. Příspěvky jsou otištěny v české, popř. slovenské verzi a v uplném anglickém překladu. Příspěvky zvaných přednášejících jsou otištěny pouze v angličtině.

OBJEDNAT

Obsah
Janka Hradilová and David Hradil: Ve službě poznání / In the Service of Cognition

Sekce 1 / Session 1
Přenos výtvarných a technologických dovedností v historickém kontextu - malířské dílny, kopie a repliky
Transfer of Art and Technological Skills in Historic Context - Workshops, Copies and Replicas

Carolina Cardell: Painting Materials and Technical Evolution of Islamic Polychrome Art of the Nasrid Dynasty in Granada, Spain

Anabelle Križnar: Interdisciplinary Approach to Wall Paintings in Slovenia: Between Art History and Material Analysis

Marcin Kozarzewski, Maria Poksińska, Ryszard Źankowski: Gothic Painted Decoration in the Gallery of the Castle in Lidzbark Warmiński - A Bohemian Track in Northern Poland I: Historical Context, Research and Conservation

David Hradil, Janka Hradilová, Silvie Švarcová, Petr Bezdička, Zdeňka Čermáková, Milena Bartlová: Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v Lidzbarku Warmińském - česká stopa v severním Polsku II: materiálové provenienční znaky, Gothic Painted Decorations in Lidzbark Warmiński - A Bohemian Track in Northern Poland II: Materials Signs of Provenance

Jana Želinská, Mária Novotná, Eva Klučková: Štúdia k technologickej výstavbe gotivkých krídlových oltárov z kostola sv. Jakuba v Levoči, Slovensko, Study on Technological Composition of othic Altars from St. James´ Church in Levoča, Slovakia

Janka Hradilová, David Hradil, Igor Fogaš, Marie Zmydlená: Nově objevená románská Madona typu Sedes sapientiae z české soukromé sbírky s prvky západoevropské výtvarné tradice, Newly Found Romanesque Madonna of Sedes Sapientiae Type from a Czech Private Collection woth Element of West European Fine Arts Tradition

Šárka Radostová: Možnosti umělecko-historického znalectví a restaurátorské metody poznání malířského díla na příkladu dvou nově objevených obrazů Františka Karla Palka: originál, replika či falsum?, The Possibilities of Art-Historical Expertise and Restorer methods of Recognising a Painting Using an Example of Two Newly Discovered Pictures by František Karel Palko: Original, Replica or Forgery?

Jan Blažek, Janka Hradilová, Jan Kamenický, Barbara Zitová: Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu I: teoretická východiska a princip metody, Detection of Copies Using Mathematicla Processing of Images I: Theoretical Basis and Methodology

Janka Hradilová, Blanka Valchářová, Michal Velíšek, Jan Blažek: Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu II: Příběh malby na plátně s námětem chlapce hladícího ptáčka, Detection of Copies Using Mathematicla Processing of Images II: Story of a Painting on Canvas of a Boy Petting a Bird

Sekce 2 / Session 2
Znalost a výzkum technologických vlastností výtvarných materiálů
Knowledge and Research Into Technolgical Properties of Arts Materials

Valentine Pintus, Shuya Wei, Manfred Schreiner: Synthetic Materials Used in Modern and Contemporary Art and Their UV Ageing Properties

Renata Tišlová, Alena Hurtová, Lubomír Krbáč, Jiří Akrman, Karol Bayer: Nové možnosti ochrany obrazových laků vůči působení světla - studium účinků UV stabilizátorů, New Possibilities of Picture Varnishes Protection - the Effect of UV Stabilizers

Silvie Švarcová, Petr Bezdička, David Hradil: Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě, Origin, Composition and Stability of Copper Pigments in Wall Paintings

Dana Rohanová, Silvie Švarcová, Tomáš Hájek: Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech, Signs of Degradation on Czech Art Nouveau Mosaic Glasses

Sekce 3 / Session 3
Uplatnění výsledků vědy a výzkumu v restaurátorské / konzervátorské praxi
The Application of R&D Results in the Restoration / Conservation Practice

Monica Galeotti: Revealing Reneissance Masterpieces Combining Experience, Traditional and Cutting Edge Technologies in the Process of Bringing Back to Life Three Terracotta Sculptures Madonna Con Bambino

Radomír Surma, Bronislav Koska: Polychromovaná dřevěná socha Madony z Rouchovan: nové metodiky technologického průzkumu a technologický postup vzniku, Polychrome Wooden Replica of Madonna of Rouchovany: New Methodology for Non-destrictive Survey and the Process of Replica´s Manufacture

Veronika Kopecká: Úskalí spojená s restaurováním moderních papírových artefaktů, Difficulties related to Conservation of Modern Paper Artefacts

Petra Janská: Optické porovnání grafických technik, Visual Comparison of Graphic Techniques

Tereza Cikrytová: Průzkum vlastností čínských papírů v rámci restaurování orientální papírové tapety ze státního zámku Valtice
Investigation of Chinese Papers Characteristics as a Part of Oriental Wallpapers Conservation from the State Castle Valtice

Karol Bayer, Dana Macounová, Luboš Machačko: Nanosuspenze hydroxidu vápenatého jako konsolidanty porézních vápenců a vápenných omítek - od laboratorních testů k praktické aplikaci, Calcium Hydroxide Nanosuspensions as Consolidants of Porous Limestone and Lime Plasters - from Laboratory Tests to Practical Application

Krátká sdělení / Short Communications

Pavla Bauerová, Petr Bezdička: Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky, The Effects of Artificial Ageing on Model Colour Layers Containing Neutral Verdigris

Veronika Košařová, David Hradil, Viktor Kanický: Limity spektroskopických metod přo studiu hlinkových pigmentů, Limitations of Spectroscopic Methods in the Study of Earthy Pigments

Milena Reháková, Katarína Vizárová, András Peller, Růžena Škuciová: Štúdium stability tradičných a moderných tmelov, Study of Traditional and Modern Fillings´ Stability

Tereza Tribulová, Jan Sehnal: Výuka tvorba replik vybraných fólií Vyšehradského kodexu na SPŠG v Praze, Tuition of Replica Creation of Selected Codex Vyssegradensis Folia on Secondary Technical School of Graphics in Prague
OBJEDNAT