Technologia Artis 6/2008

TECHNOLOGIA ARTIS 6/2008
Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
ISSN 1211-3018/ ISBN 978-80-87108-09-3
250,- Kč bez DPH (DPH 10%)

Sborník obsahuje příspěvky ze 2. mezioborového semináře ALMA s názvem „Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla – Art and material aspects in the evaluation of the origin and age of a work of art“, konaného ve dnech 4. – 5. 11. 2008 v klášteře sv. Anežky v Praze. Příspěvky jsou otištěny v původním jazyce s anglickým, popř. českým překladem.

OBJEDNAT

Obsah
Catheline Périer-D’Ieteren: Modelé pictural et illusionisme, Malířská modelace a iluzionismus

Jana Sanyová, Laure Mortiaux, Steven Saverwyns: Joseph van der Veken (1872-1964) – “hyperreštaurátor” a falšovateľ flámskej a holandskej maľby z 15.-16. storočia. Materiály a techniky, Joseph Van der Veken (1872-1964) – “Hyper-restorer” and Forger of Early Netherlandish Painting of the 15thand 16thCenturies. materials and Techniques

Karel Stretti: Restaurátorský průzkum techniky malby obrazu “Toilette” a ověření autorství Gustave Courbeta, Restorer´s Investigation of the Painting Technique of the “Toilette” Painting and Verification of the Authorship of Gustave Courbet

Štěpánka Chlumská, Radka Šefců: Technika cínového reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře, The Tin-relief Technique on the Panel Paintings of the Rakovnk, Rokycany and Litoměřice Altarpieces

Janka Hradilová, David Hradil, Anna Svetková, Mária Novotná: Výtvarné a materiálové znaky dielne Majstra matejovského oltára, 15. storočie, Slovensko, Artistic and Material Traits of the Workshop of the Master of the Matejovice Altarpiece, 15thcentury, Slovakia

Tomáš Berger: Restaurátorský průzkum oltáře z Matějovců, Restorer´s Investigation of the Altarpiece from Matejovice

Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková, Eva Votočková: Rehabilitace gotického oltáře Nanebevzetí Panny Marie z Cínovce, Rehabilitation of Gothic Altar of the Assumption from Cínovec (Cinwald)

Janka Hradilová, Jitka Vlčková, Mário Král: Epitaf Markéty – manželky Jana Ratolda: gotická desková malba ze sbírek Moravské galerie v Brně, Epitaph of Margaret – Wife of Jan Ratold: Gothic Panel Painting from the Collections of the Moravian Gallery in Brno

Štěpánka Kučková, Radovan Hynek, Milan Kodíček: Analýza modrých barviv a pigmentů obsažených v uměleckých dílech

Jarmila Dóriová, Jana Sanyová, Alena Maková, Michal Čeppan, Dušan C. Štulík: Idetifikácia a analýza kresbových technik na vybraných kresbách zo zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Technológia prenosu kresby na inú podložku, Identification and Analysis of Drawing Techniques Examined at Choosen Drawings from Slovak national Gallery in Bratislava. Technology of Transfer of a Drawing to Another Underlay

Bronislava Bacílková: Biologická degradace barevné vrstvy, podložky a dalších součástí malířských děl, Biodegradation of Paint Layer, Support and Other Parts of Paintings

Silvie Švarcová, Eva Kotulanová, Petr Bezdička: Využití práškové RTG mikrodifrakce k mineralogické analyze barevné vrstvy, Use of Powder X-ray microdiffraction for Mineralogical Analysis of Colour Layer

David Hradil, Anna Bláhová, Gerhard Lehrberger: Kadaňská zem zelená a její idetifikace v malířských dílech z českých sbírek

Martin Pavala, Magdaléna Rečová, Josef Vojtek: Restaurování nástěnných maleb v kostele Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani, Restoring the Murals in the Church of the Fourteen Holy Helpers in the Town of Kadaň

Romana Balcarová, Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková, Theodora Popova: Odkryv a restaurování středověkých nástěnných maleb v kostele sv. Benedikta v Krnově, Uncovering and Restoration of Medieval Wall Paintings in St. Benedict Church, Krnov

Eva Kotulanová: Degradace olovnatých pigmentů vlivem vlhkosti a solí

OBJEDNAT