Zaměření laboratoře

Zaměření
ALMA je laboratoř zabývající se přírodovědným výzkumem v oboru památkové péče. V mezioborové spolupráci s uměleckými a umělecko-historickými obory usiluje o prohloubení znalostí o výtvarných materiálech a technice malby. Tyto znalosti pak začleňuje do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a technologie materiálů.

Rozšířený termín „interdisciplinarita“ je v laboratoři ALMA chápán nejen jako pouhá spolupráce profesí, ale jako vysoce koordinovaná týmová práce plná interakcí a přesahů. Právě jejich zprostředkování bylo jedním z hlavních cílů při zakládání laboratoře ALMA. Díky vzájemnému propojení znalostí z oblasti historické technologie malby a pokročilé instrumentální analýzy je ALMA schopna interpretovat vědecké výsledky terminologií restaurátorů, památkářů či historiků. Tím se otevírá nový způsob vzájemného porozumění, který mnohdy vede k původním a překvapivým zjištěním.

Oblast výzkumuHlavní oblastí výzkumu laboratoře je malířské výtvarné umění, které zahrnuje závěsné obrazy, deskové malby, nástěnné malby a polychromované plastiky a reliéfy. Tyto skupiny uměleckých děl jsou technologicky příbuzné a v minulosti se jejich vývoj vzájemně ovlivňoval. Nově se laboratoř zabývá i miniaturní malbou na různých podložkách (pergamen, papír, plech, slonovina, plast ad.), jejíž technika vychází z malby iluminovaných rukopisů.


Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje analyzovat řadu dalších předmětů kulturního dědictví, nicméně obrazy, barevné vrstvy a pigmenty zůstávají stěžejním tématem. Důkladná analýza založená na nejmodernějším přístrojovém vybavení v kombinaci se znalostí kontextu je základem pro správnou interpretaci malířské techniky, datování nebo určení provenience díla.