Lidé

Akademie výtvarných umění v Praze

 

RNDr. Janka Hradilová / technika malby, optická mikroskopie, mineralogie, stratigrafická a mikromorfologická analýza, neinvazivní zobrazovací a analytické metody (XRF, RTG radiografie, IR reflektografie)

Ing. Michal Pech / neinvazivní zobrazovací a analytické metody (XRF, RTG radiografie, IR reflektografie), IT - tvorba softvarů

MgA. Antonín Sondej / odborné rešerše a komparativní studium malby, příprava modelových maleb

Ing. Zuzana Širillová / elektronová mikroskopie a mikroanalýza, UV-Vis spektroskopie, reprodukce výroby pigmentů a příprava vzorků pro analýzy

Ústav anorganické chemie AVČR ​​​​​​
 

Mgr. David Hradil, Ph.D. / mineralogie, geochemie a mikroanalýza pigmentů, jílové minerály, provenienční analýza, přenosné analytické metody (XRF, FT-IR)

Dr. RNDr. Petr Bezdička / chemie pevných látek, krystalografie, rentgenová prášková difrakce a mikrodifrakce

Ing. Silvie Švarcová. Ph.D. / procesy chemické degradace v barevných vrstvách, zmýdelnění, solná koroze, elektronová mikroskopie a mikroanalýza

RNDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D. / mineralogická analýza pigmentů, gemologie, spektroskopická analýza, elektronová mikroskopie

Mgr. Markéta Žůrková, Ph.D. / spektroskopické metody (FT-IR, Raman), elektronová mikroskopie a mikroanalýza, chemické procesy interakcí pigment/pojivo

Jitka Bezdičková / technička, příprava vzorků pro analýzy