Hledat

českyčesky | englishenglish

Materiálový průzkum

Předmětem komplexního materiálového průzkumu v ALMA jsou umělecká malířská díla,

tj. závěsné obrazy, polychromované plastiky a nástěnné malby. Materiálový průzkum výtvarného díla je tradičně součástí restaurátorského průzkumu nebo jeho umělecko-historického posouzení. Na rozdíl od studia výtvarných aspektů díla je tento průzkum založen na objektivní identifikaci materiálů a malířské techniky. Míra úspěšnosti této identifikace je dána povahou materiálu a volbou analytických metod.

Současným problémem praxe v České republice je, že jsou průzkumy nedostatečně cílené, jsou zadávány špatně a bez předchozí diskuse s přírodovědci. Jejich kvalita je také velmi rozdílná – za expertízu v daném oboru jsou vydávána pouhá přístrojová měření a interpretace jsou prováděny bez dostatečně komplexní a hlubší znalosti věci. Na rozdíl od této praxe je průzkum výtvarných děl v laboratoři ALMA opřen o znalosti budované systematicky dlouhodobým výzkumem v oboru, který snese mezinárodní srovnání a lze doložit četnými zahraničními publikacemi (viz Reference – publikace). Průzkum prováděný cíleně není pouhým plošným sběrem dat, ale je efektivní a ve výsledku též šetrnější k výtvarnému dílu.

Materiálový průzkum v ALMA lze rozdělit na:

  • neinvazívní (bez odběru vzorku), prováděný in situ přenosnými přístroji, a
  • laboratorní, prováděný v laboratoři na odebraných mikrovzorcích.

Materiálový průzkum v ALMA zpravidla zahrnuje:

  • screening prvkového složení v celé ploše obrazu metodou mobilní RTG-fluorescence, umožňující předběžnou identifikaci většiny anorganických pigmentů, vyhledání druhotných zásahů (je výhodné provádět současně s metodami optického nedestruktivního průzkumu a s restaurátorskou sondáží)
  • popis stratigrafie barevných vrstev na odebraných mikrovzorcích s odlišením původních a nepůvodních vrstev (přemaleb a retuší), druhotných změn a uměleckých zásahů, defektů
  • identifikaci pigmentů v barevných vrstvách a zpřesnění jejich datace
  • identifikaci pojiv v barevných vrstvách a popis malířské techniky
  • popis mikrostruktury barevné vrstvy, a tedy technického projevu autora
  • identifikaci materiálů podložky (dřevo, plátno)

Základními metodami laboratorního materiálového průzkumu jsou optická a elektronová mikroskopie.

K úspěšné interpretaci stratigrafického sledu vrstev v malířském díle je třeba, aby odebraných vzorků bylo několik a byly reprezentativní. Je lépe menší vzorek z barevné plochy než větší vzorek z okraje či defektu. Odběr nereprezentativních vzorků je často zbytečným zásahem do výtvarného díla, protože jejich analýza nezodpoví na nejčastěji kladené otázky. Laboratoř plně respektuje zodpovědnost restaurátora k výtvarnému dílu a intenzivně pracuje na optimalizaci analytického postupu tak, aby mikroskopické studium i všechny následné přístrojové analýzy bylo možno realizovat nedestruktivně na jednom jediném vzorku vybroušeném v příčném řezu.

Interpretace stratigrafie vrstev v materiálovém průzkumu vychází z pozorování v bílém a ultrafialovém světle v optickém mikroskopu a z chemického kontrastu v elektronovém mikroskopu (SEM). Každé z těchto tří druhů zobrazení je důležité pro sledování jiných znaků - těmi jsou barva, luminiscence a chemické složení. Neméně důležité je i větší zvětšení elektronového mikroskopu, díky kterému lze studovat morfologické detaily a vnitřní strukturu vrstev, rozlišit fragmentární linie a drobné technické zásahy v optickém mikroskopu neviditelné. Detailní analýza prvkového složení jednotlivých vrstev a heterogenit je také běžnou součástí měření v elektronovém mikroskopu (SEM/EDX). V naší laboratoři využíváme elektronový mikroskop, umožňující měření pod nízkým tlakem plynu. Vzhledem k tomu není nutné povrch vzorku pokovovat, což je u jiných typů mikroskopů nutné. Analýza je tak skutečně vzhledem ke vzorku nedestruktivní.